Nieuws

 • Lagarrigue Advocatuur is voortaan Advocaten van Nu!

  01 januari 2015

  Met gepaste trots meldt Lagarrigue Advocatuur dat het kantoor met ingang van 1 januari 2015 als Advocaten van Nu verder zal gaan. De naamswijziging houdt verband met de komst van mr. Saskia Klingeman advocaat/partner. Zie voor verdere informatie: www.advocatenvannu.com 

 • Handhavingsrichtlijn Inspectie SZW definitief van de baan!

  12 november 2014

  Vanochtend heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de toepassing van de handhavingsrichtlijn van de Inspectie SZW (de "10% en 20% discussie" inzake de huisvesting en zorgverzekeringspremie).

  De Raad van State is het geheel eens met het standpunt van Lagarrigue Advocatuur dat er geen wettelijke grondslag bestaat voor de handhavingsrichtlijn. Het verrekenen van huisvestingskosten en/of zorgverzekeringpremie (en zelfs eventuele andere posten) op het minimumloon is - zoals door Lagarrigue Advocatuur betoogd – derhalve wel degelijk toegestaan. Van een beperking van 20% en/of 10% is geen sprake.

  Uiteraard blijft gelden dat Minister Asscher mede naar aanleiding van onderhavige procedure reeds heeft aangekondigd de wetgeving te willen aanpassen zodat verrekening/inhouding daadwerkelijk niet meer mogelijk is. Zolang deze wetgeving nog niet van kracht is, blijft verrekening/inhouding op het minimumloon toegestaan.

  Voor de volledige tekst van de uitspraak van de Raad van State, zie onderstaande link:

  http://www.raadvanstate.nl

  Achtergrondinformatie

  Op basis van de handhavingsrichtlijn van de Inspectie SZW mocht een uitzendonderneming maximaal 20% van het minimumloon verrekenen met / inhouden op het salaris van de werknemer in verband met de ter beschikking gestelde huisvesting. Voor de verrekening/inhouding van de premie zorgverzekering gold een maximum van 10%.

  In de bezwaarfase heeft Lagarrigue Advocatuur namens één van haar cliënten gemotiveerd uiteengezet dat de wettelijke grondslag voor deze handhavingsrichtlijn ontbrak. Zolang er werd gehandeld binnen de grenzen van het BW die gelden voor verrekening / inhouding, diende de verrekening / inhouding mogelijk te zijn. De WML biedt immers slechts een aanspraak op het minimumloon en deze aanspraak gaat teniet in het geval er een verrekening / inhouding plaatsvindt. Naar civiel recht was hierop niets aan te merken. Het bezwaar werd door de Inspectie SZW echter ongegrond verklaard.

  Lagarrigue Advocatuur is vervolgens in beroep gegaan bij de Rechtbank Den Haag. De Rechtbank Den Haag heeft overwogen dat er inderdaad geen wettelijke basis was voor de handhavingsrichtlijn van de Inspectie SZW. De Inspectie SZW kon zich hierin niet vinden en heeft vervolgens hoger beroep bij de Raad van State ingesteld. Zie ook:

  http://www.inspectieszw.nl

  In de uitspraak van 12 november 2014 van de Raad van State (201400573/1/A3)  heeft de Raad van State onder meer het volgende overwogen:

  "Zoals de rechtbank heeft overwogen, is in artikel 7, eerste lid, van de Wmm geen recht op betaling of uitkering van het minimumloon vervat, maar een aanspraak daarop. Voor dit oordeel wordt steun gevonden in de geschiedenis van de totstandkoming van de Wmm (Kamerstukken II 1967/68, 9574, nr. 3, blz. 14) […] Hiermee wordt de werknemer een aanspraak verleend, welke hij zo nodig langs civielrechtelijke weg geldend kan maken, aldus die geschiedenis. Slechts indien de werkgever niet of niet volledig heeft voldaan aan de aanspraken die een werknemer in rechte geldend kan maken, is plaats voor het oordeel dat de werkgever de verplichtingen die zijn vervat in artikel 7, eerste lid, niet of onvoldoende is nagekomen. Alleen in dat geval is er een overtreding als bedoeld in artikel 18b, eerste lid.

  […]

  Nu, naar niet in geschil is, [wederpartij] naar burgerlijk recht gerechtigd was de kosten voor inwoning en premies ziektekosten te verrekenen met het loon van de desbetreffende werknemers door die bedragen daarop in te houden, kunnen die werknemers in zoverre geen nakoming eisen. De rechtbank heeft dan ook terecht geen grond gezien voor het oordeel dat [wederpartij] de op haar op grond van artikel 7 rustende verplichting aangaande het voldoen van hetgeen in hoofdstuk II is aangeduid als minimumloon niet of onvoldoende is nagekomen. [wederpartij] heeft aldus geen overtreding begaan".

  De Raad van State heeft derhalve terecht overwogen dat verrekening/inhouding wel degelijk is toegestaan, mits er binnen de grenzen van het BW wordt gehandeld. Het voorgaande heeft tevens tot gevolg dat de Inspectie SZW jarenlang ten onrechte haar handhavingsrichtlijn heeft toegepast en op grond hiervan bovendien onterecht boetes heeft opgelegd aan talloze uitzendondernemingen.

 • 15 oktober 2014

  Handhavingsbeleid Inspectie SZW

 • 15 september 2014

  Lagarrigue Advocatuur is verhuisd!

 • 08 augustus 2014

  Lagarrigue Advocatuur over op VoIP

 • 01 juli 2014

  Lagarrigue Advocatuur bestaat 2 jaar!

 • 11 juni 2014

  Wet Werk en Zekerheid aangenomen

 • 04 juni 2014

  Nieuwe flexregels uitgesteld tot 1 janua...

 • 15 april 2014

  Arbeidsrechtadvocaten dringen aan op rep...

 • 13 maart 2014

  Hoger Beroep Inspectie SZW

Info

Lagarrigue advocatuur

Bezoekadres
Vughterweg 47D
5211 CK 's-Hertogenbosch

Postadres
Postbus 1448
5200 BL 's-Hertogenbosch

T +31 (0) 88 – 987 66 00
F +31 (0) 88 – 987 66 01
M +31 (0)6 - 405 77 720
E info@l-advocatuur.nl